Geplaatst op: 1 maart 2019

Voorstel nieuwe besturing De Maashorst

De gebiedseigenaren van De Maashorst – de gemeenten Oss, Bernheze, Uden, Landerd en Staatsbosbeheer – kiezen voor een heldere en eenvoudige besturing van De Maashorst : één bestuur met één uitvoeringsorganisatie en één adviesplatform. Met het afronden van Landschap van Allure en de bijbehorende subsidieregeling breekt een nieuwe fase aan die om een nieuwe aanpak met nieuw elan vraagt.

Eén bestuur

Dat staat in het voorstel van het Bestuurlijk Regie Team (BRT) dat bestaat uit de wethouders van de gemeenten Oss, Bernheze, Uden en Landerd, Staatsbosbeheer Noord Brabant en het Waterschap Aa en Maas. Het BRT wil een soepel opererend Maashorst Bestuur dat de regie heeft in een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke structuur. Nu zijn er diverse bestuurslichamen. De wens voor een eenvoudigere besturing komt onder meer voort uit een eerdere evaluatie. Hieruit bleek dat de besluitvorming en inbreng van de community nu vaak stroperig en onduidelijk is.

Eén uitvoeringsorganisatie

Het BRT wil daarnaast één slagvaardige uitvoeringsorganisatie als aanspreekpunt voor alles wat er in De Maashorst speelt. Het zogenaamde Maashorst Team met aan het hoofd een directeur. Die heeft de opdracht en mandaat van het bestuur om de gezamenlijke taken in De Maashorst uit te voeren.

Eén adviesplatform

De grote kracht van De Maashorst is de samenwerking tussen alle betrokken organisaties zoals inwoners, gebruikers en ondernemers. Deze community houdt een nadrukkelijkere rol via de Maashorst Advies Raad. Daarin zijn de organisaties en belanghebbenden vertegenwoordigd die nu deel uitmaken van de Raad van Advies en de Gebruikersraad. Zo kunnen organisaties, inwoners, ondernemers en gebruikers adviseren, meepraten en meedoen in de ontwikkeling en beheer van het natuurgebied.

Bijeenkomst gemeenteraden

De komende maanden worden betrokken partijen in De Maashorst uitgenodigd hun mening te geven over deze nieuwe besturing van De Maashorst. Op 18 maart vindt een bijeenkomst plaats met de vier gemeenteraden waarin de plannen worden toegelicht, ter voorbereiding op de besluitvorming door de Colleges en de Raden.

Voor de zomer zal er een definitieve keuze over de besturing van De Maashorst worden gemaakt. Met deze nieuwe besturing zal een plan worden opgesteld over hoe De Maashorst de komende jaren kan ontwikkelen.