Geplaatst op: 3 juli 2020

Verloop evaluatie begrazingsbeheer – Een participatieproces –

We zijn inmiddels gestart met de evaluatie van het begrazingsbeheer in De Maashorst. Bij de evaluatie zijn vele deskundigen betrokken en is een participatieproces in gang gezet met inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden.

 

Onafhankelijk procesmanager

Vanwege de brede en politieke discussie rondom de grote grazers voert een onafhankelijk procesmanager regie over de aspecten veiligheid en beleving. De Adviesraad De Maashorst (vertegenwoordigers van o.a. recreanten, bewoners, ondernemers en natuurorganisaties) is hierbij betrokken. Zij hebben aan de voorkant aangegeven welke aspecten aandacht moeten krijgen in de evaluatie. Dit was de basis voor een uitvraag naar 5 adviesbureaus. De keuze voor Arcadis als procesmanager is gemaakt met een brede afvaardiging uit De Maashorst community: de Adviesraad, de grondeigenaren (gemeenten en Staatsbosbeheer), De Maashorst Burgers (belangengroep) en de (kudde)beheerders.

 

Hoe verloopt de evaluatie?

Door Arcadis is in afstemming met De Maashorst community een belevingsonderzoek uitgevoerd onder bezoekers van De Maashorst. Tot 15 juni kon de online vragenlijst worden ingevuld. Hier hebben ruim 2600 mensen aan meegedaan.  Uit het onderzoek moet onder andere blijken hoe mensen de grote grazers ervaren, of ze zich voldoende bewust zijn van de gedragsregels en of ze de huidige situatie wel of niet voldoende veilig vinden.

 

Het ecologische aspect van de evaluatie ligt in handen van deskundigen die in De Maashorst werken (of gewerkt hebben). Zij hebben ervaring met monitoring en onderzoek, zijn ecologisch onderlegd en bekend met het natuurgebied. Dit deel van de evaluatie levert informatie, cijfers en feiten op over het effect van de begrazing op de natuurdoelstellingen, zoals geformuleerd in het IBeP (inrichtings en beheerplan).

 

Werksessies

De resultaten uit de ecologische evaluatie en het belevingsonderzoek komen samen in werksessies die onder leiding van de procesmanager plaatsvinden. Het doel van de werksessies is om samen met De Maashorst community te komen tot aanbevelingen. We streven naar een optimum in de balans tussen natuur, recreatie en veiligheid.

 

Planning

De resultaten van het online belevingsonderzoek worden meegenomen in de eerste werksessie die begin juli plaatsvindt en zijn na 13 juli in te zien op www.allemaalmaashorst.nl. Participatie vindt vanwege Covid-19 grotendeels online plaats. Na de zomer volgt nog een aantal werksessies. We hopen dat we die weer met fysieke bijeenkomsten kunnen doen.