Geplaatst op: 13 september 2018

Vacature: Voorzitter Gebruikersraad

 

Onafhankelijk voorzitter  – op vrijwillige basis

De Gebruikersraad

We vinden het  belangrijk dat alle gebruikers mee kunnen denken en praten over de gebruiksmogelijkheden (paden en routes) van het natuurgebied. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk aan ieders wens en behoefte te voldoen. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen we op een aantrekkelijke manier recreëren met respect voor de natuur en andere gebruikers?

Daarom is in 2016/2017 de gebruikersraad opgericht. De gebruikersraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle typen gebruikers van het natuurgebied: de georganiseerde en de ongeorganiseerde recreanten zoals wandelaars, bewoners, natuurliefhebbers, ruiters en menners, fietsers, hondenbezitters, jeugd, mensen met een beperking of handicap en mountainbikers. De gebruikersraad overlegt, namens haar achterban, op regelmatige basis met Stichting Maashorst in uitvoering (St. MIU), om zo de inspraak van de gebruikers van het gebied te waarborgen.

De functie van de gebruikersraad is meepraten over het gebruik van de recreatieve voorzieningen in de Maashorst, meedenken over toekomstig beleid inzake de recreatieve inrichting en verbinding leggen met de Raad van Advies. De gebruikersraad vervult een rol in het mooi houden van en prettig en veilig recreëren in de Maashorst. Het doel van de Gebruikersraad is op een aantrekkelijke manier recreëren met respect voor de natuur in de Maashorst en andere gebruikers.

Daarbij hanteert de gebruikersraad het uitgangspunt dat de natuur leidend is, dat er geadviseerd kan worden over de uitvoering van het vastgestelde beleid en dat dit beleid niet opnieuw ter discussie wordt gesteld.

 

Taken van een voorzitter

De voorzitter van de Gebruikersraad heeft de volgende taken:

 • De voorzitter is onafhankelijk en niet functioneel verbonden met een van de andere deel organisaties van de Maashorst
 • De voorzitter leidt de vergadering, houdt orde en leidt de leden van de Gebruikersraad naar efficiënte besluitvorming
 • De voorzitter, ondersteund door de agendacommissie, stelt de agenda op voor de vergaderingen
 • De voorzitter bewaakt en zo nodig organiseert een duidelijke verslaglegging van de leden vergadering
 • De voorzitter kan anderen, zoals leden van de St. MIU, ambtenaren of externen uitnodigen als dit de vergadering dient
 • Samen met de agendacommissie voert de voorzitter overleg over procesafstemming en voortgang met de programmamanager / voorzitter van de St. MIU. Hierbij heeft de voorzitter oog voor de balans tijdsdruk versus zorgvuldigheid (waarbij zorgvuldigheid boven tijdsdruk gaat)
 • De voorzitter concludeert helder af en kan meningen goed verwoorden
 • De voorzitter volgt het nog ontbrekende huishoudelijk regelement met richtlijnen zoals:
 • Wanneer stemmen van toepassing is en de voorwaarden voor het verkrijgen van een geldige uitslag
 • de benoeming en wisseling/vervanging van het dagelijks bestuur (agendacommissie)
 • de benoeming en wisseling/vervanging van de afgevaardigden voor de Raad van Advies
 • het profiel van de leden en de voorwaarden voor deelname inzake de samenstelling en verbinding met hun achterban
 • de tijdsduur dat een lid aanblijft en hoe nieuwe leden benoemd worden
 • de doelstelling en werkwijze van de gebruikersraad.

 

Vaardigheden en kennis (functie eisen)

Om deze taken te kunnen uitvoeren dient een voorzitter over de volgende vaardigheden en kennis te beschikken:

 • Affiniteit met en afkomstig uit de buurt van De Maashorst
 • Kennis van en ervaring met vergadertechnieken en bijbehorende besluitvorming
 • Discussies kunnen leiden: deelnemers evenredig aan bod laten komen, belangen kunnen samenvatten, conclusies kunnen trekken, besluiten kunnen formuleren
 • Kennis van de te behandelen onderwerpen; maatschappelijk betrokken
 • Inlevingsvermogen in de verschillende gebruikersgroepen
 • Verbindend vermogen
 • Duidelijk onderscheid maken in hoofd- en bijzaken
 • Heldere en bondige spreekstijl: zaken duidelijk kunnen presenteren
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Ontwikkelde politieke en bestuurlijke gevoeligheid; omgaan met politieke verhoudingen
 • Tijd kunnen bewaken
 • Conflicten kunnen hanteren
 • Kunnen coördineren
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Knopen kunnen doorhakken

Tijdsinvestering

De vergaderfrequentie is gepland voor 3-5 maal per jaar waarbij de agenda bestaat uit een aantal vaste onderwerpen aangevuld met actuele onderwerpen die door de agendacommissie 14 dagen voorafgaand aan de vergadering aan de leden toegestuurd wordt. De agendacommissie bestaat uit twee verkozen leden van de gebruikersgroep en de secretaris.
De vergaderingen van de Gebruikersraad (de tweede helft van) 2018 zijn gepland op:

Woensdag 14 november 2018.

De vergaderingen in 2019 moeten nog ingepland worden. Deze vinden ongeveer om de 12 weken plaats voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Advies en de St. MIU.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden bij één van de Maashorstgemeenten.

Het tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 8 uur per maand.

 

Uw reactie

Uw gemotiveerde reactie met curriculum vitae zien wij graag uiterlijk 05 oktober 2018 tegemoet.

De selectiegesprekken zijn gepland op 29 en 30 oktober 2018 vanaf 9.30u uur op het programmabureau van de St. MIU in Heesch (De Misse 6, 2e etage van Cultureel Centrum De Pas).

U kunt uw reactie richten aan en nadere informatie inwinnen bij mevrouw H. Berns, projectleider Natuur bij het Programmabureau De Maashorst (St. MIU) en tevens secretaris van de Gebruikersraad, via: info@demaashorst.nl, telefoonnummer 0412-47 32 71.