Geplaatst op: 30 mei 2017

Tussenevaluatie inrichting en beheerplan De Maashorst

Bijsturen op uitvoering, maar ambitie vasthouden

 Het Bestuurlijk Regieteam (BRT) heeft een tussenevaluatie van het IBeP (inrichting- en beheerplan) laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Op basis van deze tussenevaluatie heeft het BRT richtinggevende voorstellen gedaan. Op 12 juni worden de raden, de Gebruikersraad en de Raad van advies nader geïnformeerd over de tussenevaluatie en de voorstellen van het BRT. Nadat direct betrokken partijen zoals de Stichting Maashorst in Uitvoering, Raad van Advies, Gebruikersraad en de besturen van Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Brabant, hun reacties hebben gegeven, komt het BRT met een eindadvies naar de Colleges. Op basis van het eindadvies sturen de Colleges een voorstel aan de gemeenteraden. 

Naast voorstellen hoe om te gaan met de wisent en de toegankelijkheid van het natuurgebied, worden er ook voorstellen gedaan voor de communicatie, het betrekken van de samenleving, het besturingsmodel en het realiseerbaar houden van de ambitie.

Voorzitter van het BRT Rein van Moorselaar: “Het BRT onderstreept het belang om de ambitie uit het Maashorstmanifest gezamenlijk hoog te houden. Procesnatuur blijft het kader. Het IBeP is een belangrijke schakel in deze totaalvisie die als doel heeft om De Maashorst duurzaam te ontwikkelen naar een aantrekkelijk natuurgebied met een belangrijke economische en maatschappelijke spin off naar de omgeving. Een ontwikkeling die is gestart in 1969 op weg naar 2050 en dus tijd nodig heeft. Maar ook een ontwikkeling die de laatste paar jaar zijn vruchten afwerpt. De meerwaarde van De Maashorst wordt steeds meer gezien door ondernemers, inwoners en organisaties. Het is zaak om dit vast te houden, terwijl we bijsturen op de uitvoering.”

 

Consultatie en besluitvorming

Op 12 juni is er een informatiebijeenkomst voor alle raadsleden van de 4 Maashorstgemeenten. Raadsleden worden bijgepraat over de bevindingen uit de tussenevaluatie en de daaraan gekoppelde voorstellen van het BRT en gaan met elkaar in dialoog. Ook de leden van het gebruikersoverleg en de raad van advies zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het BRT stelt voor om naar aanleiding van de reacties en de consultatieronde de voorstellen definitief te maken en in het najaar ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden van de 4 Maashorstgemeenten.

 

Voorzitter van Moorselaar: “De tussenevaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De samenleving is echter de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij het IBeP en de totstandkoming van de tussenevaluatie. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Dit heeft inmiddels geleid tot het oprichten van een gebruikersraad. We hechten waarde aan een zorgvuldig proces en willen ook nu de belanghebbenden meenemen om te toetsen en te luisteren voordat besluitvorming plaatsvindt. Wij stellen voor om daar omwille van de zorgvuldigheid wat langer de tijd voor te nemen.”

——————————————————————————————————

Achtergrondinformatie

Begin dit jaar werd duidelijk dat er bezorgdheid leeft onder de bewoners en recreanten van De Maashorst over de inrichting en het beheer van De Maashorst. De toegankelijkheid (het al dan niet op de eigen paden blijven) en de aanwezigheid van de wisent zijn de meest heikele punten. Deze maatregelen vloeien voort uit het IBeP (inrichting en beheerplan) voor het natuurgebied. Daarom heeft het Bestuurlijk Regieteam (BRT) besloten om een onafhankelijk bureau de opdracht te geven voor een tussenevaluatie van dit plan.

Voorstellen met betrekking tot de wisent

Het uitgangspunt is dat veiligheid  voorop staat en zorgvuldigheid gaat voor snelheid. De planning in het IBeP voor de Wisent laten we los. Het voorstel is om het huidige (reeds verkleinde) wengebied de komende drie jaar, met wat kleine aanpassingen, in stand te houden als het “begrazingsgebied voor de wisent”.

De komende jaren monitoren we de volgende punten met betrekking tot de wisent:

– excursies naar de wisenten onder begeleiding van een ranger. De verwachting is dat deze activiteit een grote en blijvende attractiewaarde voor het gebied heeft.

– het gedrag van de kudde ten opzichte van bezoekers. Onder begeleiding van beheerders en onderzoeksinstellingen wordt informatie verzameld over de kudde ten opzichte van diverse vormen van recreatie.

Daarnaast stellen we de volgende maatregelen voor:

– het inzetten op betere voorlichting

– het verplaatsen van het raster op plekken waar het pad langs het raster loopt. Dat is prettiger voor recreanten

–  het begrazingsgebied van de wisent op termijn fasegewijs en gereguleerd toegankelijk maken

– het optreden bij ongewenst gedrag van wisent en mens

Voorstellen met betrekking tot de toegankelijkheid

In de gebruikersoverleggen is uitgebreid gesproken over toegankelijkheid. Mensen willen op alle paden en routes kunnen recreëren, terwijl in het IBeP opgenomen is dat iedere gebruiker op zijn eigen route blijft. Het voorstel is om het IBeP als volgt bij te stellen; We zorgen voor een eigen hoogwaardige routestructuur voor fietsers, mountainbikers, wandelaars, ruiters en menners. Deze liggen zoveel mogelijk buiten de natuurkern. We stimuleren de recreanten in De Maashorst om op de eigen gemarkeerde routes te blijven. Indien recreanten gebruik willen maken van andere routes of paden, dan mag dit. De verantwoordelijkheid hiervoor, ligt bij de gebruikers zelf. Evenementen, zoals mountainbike-activiteiten, wandeltochten en activiteiten voor ruiters en menners, blijven mogelijk in het gehele gebied met respect voor natuur.

 Gebruikersraad

Ondertussen is de afgelopen maanden een intensieve dialoog gestart mét en tussen gebruikers, dat heeft geleid tot een gebruikersraad met een vertegenwoordiging van 2 gebruikers per recreatievorm; wandelaars, ruiters en menners, mountainbikers, natuurliefhebbers, bewoners en ongeorganiseerde recreanten, fietsers, hondenbezitters, minder validen en jeugd. Twee leden van de Gebruikersraad komen in de Raad van Advies, om de belangen te behartigen van de gebruikers. Eén keer per jaar vindt er een inloopbijeenkomst plaats voor álle gebruikers. In de Gebruikersraad blijft de centrale vraag; “hoe zorgen we er samen voor dat we prettig en veilig kunnen recreëren in De Maashorst?”. We volgen hoe bovenstaande richtlijnen in de praktijk werken. We bespreken welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden en we zorgen dat gebruikers met elkaar in gesprek blijven. Mocht in de toekomst blijken dat de uitgangspunten voor recreatie tot te veel klachten leiden, dan gaan we deze uitgangspunten gezamenlijk bespreken en herzien.

 Overige aanbevelingen

Om de ambities waar te maken is borging van de financiering in de begroting van de gemeenten noodzakelijk. Daarnaast is het van belang om de gemeentelijke kaders (APV’s, evenementenbeleid, vergunningen etc.) op elkaar af te stemmen. Dit is nodig om goed en efficiënt samen te werken en om tegemoet te komen aan de vraag van bezoekers om duidelijke richtlijnen en heldere communicatie . Tenslotte wordt er gekeken naar het huidige  besturingsmodel en hoe we slagvaardiger kunnen opereren.

 

Download hier de tussenevaluatie

Download hier het voorstel van het BRT naar aanleiding van de tussenevaluatie