Informatie ANBI Stichting Streekfonds De Maashorst

Stichting Streekfonds De Maashorst heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat ze als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om deze ANBI-status te kunnen behouden, is Stichting Streekfonds De Maashorst genoodzaakt onderstaande informatie op transparante wijze te verstrekken. Kijk voor meer informatie op: www.anbi.nl. 

Naam:
Stichting Streekfonds De Maashorst.

RSIN/Fiscaal nummer:
820030806

Contactgegevens:
Gastenhuis 18

5473 CT  Heeswijk-Dinther
T 0413-292847
E info@streekfondsdemaashorst.nl

 Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Peer Verkuijlen (voorzitter)
  • Karin Wagemakers (secretaris)
  • Eugène van Bouwdijk Bastiaanse (penningmeester)
  • Hein van Asperen (lid)
  • Aris de Groot (lid)
  • Francien van de Ven (lid)

Beleidsplan
Zie het Beleidsplan Streekfonds De Maashorst. Stichting Streekfonds De Maashorst beheert het Streekfonds De Maashorst.

 Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is vastgesteld in artikel 4, lid 6 van de statuten:
De leden van het bestuur en de bestuursadviseurs genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De maximum kostenvergoeding voor het bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht.

Doelstelling:
Conform de statuten (artikel 2, lid 1) heeft de stichting ten doel:
a. het verwerven van financiële middelen ten behoeve van Streekfonds De Maashorst;
b. het beheren van het Streekfonds De Maashorst;
c. het beheren van het subsidieprogramma waarmee de gelden uit het Streekfonds beschikbaar gesteld kunnen worden ten behoeve van projecten die De Maashorst en omgeving versterken;
d. het creëren van draagvlak voor De Maashorst en omgeving.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie jaarverslag 2014.

 

Financieel verslag
Zie financieel overzicht 2013.