Geplaatst op: 8 november 2019

Robuuster en gezonder bos via de bodem – Werkzaamheden winter 2019 / 2020

Komende winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, met als doel de natuur (nog) robuuster te maken. De activiteiten zorgen op den duur voor herstel van het natuurlijke watersysteem, een aaneengesloten natuurlijk gebied en bodemherstel om effecten van verzuring te verminderen. Naast aanplanten van nieuwe bomen en struiken, is een opvallende maatregel het verspreiden van mineraalrijk gemalen gesteente. Dit gebeurt met behulp van een helikopter eind november. Het gebied zal op bepaalde plekken voor een dag voor het publiek afgesloten zijn. Bij spottersplekken is het werk van de helikopter te volgen. De opdrachtgevers voor de verschillende maatregelen zijn de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de maatregelen.Effecten stikstof verminderen

Robuuste natuur met biodiversiteit kan ontstaan als de natuurlijke systemen en processen op orde zijn en goed functioneren. Dat is nu in nog niet het geval in De Maashorst. Naast verdroging hebben de bossen en heide te kampen met een overschot aan neerdalend stikstof. Met als gevolg dat de bodem verzuurt, mineralen uitspoelen en de heide en andere bloemrijke planten steeds meer in het gedrang komen door algemenere grassoorten.  Als we niets doen, neemt de variatie van planten, struiken, kruiden, heide en boomsoorten sterk af. Dat is niet goed voor mens en dier. De uitgespoelde mineralen moeten gecompenseerd worden om de effecten van verzuring tegen te gaan. De meest duurzame oplossing is vanzelfsprekend het beperken van de stikstofdepositie.Gevarieerder bos met beplanting die hier thuishoort

De onbalans in de bodem opheffen gebeurt via verschillende maatregelen die komende winter plaatsvinden. Een van de maatregelen is het aanplanten van boom- en struiksoorten met een goed verteerbaar strooisel. Dit wil zeggen dat door een menging van de juiste soorten, de bodem kan verbeteren en uiteindelijk zorgt voor een natuurlijk gevarieerder bos. Het bodemleven bloeit op waardoor ook de dieren hier baat bij hebben. De bossen bestaan nu nog vooral uit dennen en eiken. Om de gewenste variatie te krijgen gaan op bepaalde plekken bomen weg of worden ze omgeduwd, zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Daarbij blijft een netwerk van oude bomen behouden.

 Vergraste heide


Helikopter verspreidt steenmeel

Naast het aanplanten, wordt steenmeel uitgestrooid om disbalans in de bodem te herstellen. Steenmeel bestaat uit fijngemalen steen, met mineralen en voedingstoffen die door de verzuring zijn verdwenen. Dankzij het steenmeel komen deze stoffen geleidelijk vrij waar de bodem, het bodemleven en de planten optimaal van profiteren. Op een windstille en droge dag, gaat een helikopter het steenmeel over bepaalde gebieden verspreiden. Eerdere experimenten hebben uitgewezen dat deze methode het minst schadelijk is voor bos en bodem én het meest kosteneffectief. Doordat het uitstrooien van steenmeel met een helikopter weinig tijd in beslag neemt en geen contact met de bodem wordt maakt, is de uiteindelijke milieubelasting minimaal ten opzichte van andere methoden. Tijdens de werkzaamheden, is het gebied maximaal voor één dag op deze plekken afgesloten voor bezoekers. Hierna is het gebied weer toegankelijk.Meer informatie over de werkzaamheden

Informatie over de locaties en de exacte dagen van het verspreiden van het steenmeel zijn binnenkort bekend. In het gebied hangen op de dag zelf informatieborden. Daarnaast informeren verkeersregelaars bezoekers, op de dag de helikopter steenmeel gaat verspreiden. Uitgebreidere informatie en het laatste nieuws over de maatregelen is te volgen via deze site.Heb je een vraag over de werkzaamheden?

Stuur je vraag naar communicatie@demaashorst.nl. Dan neemt een Maashorst Reporter je vraag mee naar de projectleider van Bosgroep Zuid. Via deze site en FaceBook/allemaalmaashorst delen we de antwoorden.De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden en de Europese subsidieregeling POP3.

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland”