Geplaatst op: 13 oktober 2015

Reacties IBeP leiden tot evenwichtiger plan

Onlangs heeft stuurgroep De Maashorst positief besloten over het inrichting- en beheerplan (IBeP) van De Maashorst. Aan het plan is een uitgebreide consultatieronde met de gebruikers van De Maashorst vooraf gegaan.

Alle schriftelijke reacties zijn inmiddels verwerkt in een consultatienota. Het IBeP is, samen met deze nota, verzonden aan de gemeentebesturen, Staatsbosbeheer en het Waterschap met het verzoek om het plan vast te stellen.

De Maashorst is van ons allemaal! Daarom is er intensief overlegd met allerlei organisaties en gebruikers van De Maashorst. In totaal zijn er 36 schriftelijke reacties binnen gekomen over het IBeP. In de consultatienota zijn alle reacties terug te lezen mét de antwoorden van de Stuurgroep. Op basis van de consultatie is het plan op onderdelen aangepast. Wat recreatie betreft is er meer aandacht voor de gebruiker en er wordt een gebruikersoverleg ingesteld. Veiligheid bleek een belangrijk thema en heeft nu een duidelijke plek in het plan gekregen. Verder zijn een aantal zaken beter uitgelegd of genuanceerder beschreven, zoals bijvoorbeeld het laten liggen van kadavers.

Definitief IBeP en consultatienota  te raadplegen via de website
De Stuurgroep is van mening dat de aanpassingen hebben geleid tot een nog beter en evenwichtiger plan. Het aangepaste IBeP en de consultatienota zijn te vinden op deze website.