Geplaatst op: 25 april 2019

Puur Natuur: Blauwgraslanden terug in Udens Annabos

Eind 2016 is Ketelwald BV, via een door Groen Ontwikkelfonds Brabant georganiseerde openbare verkoopprocedure, eigenaar geworden van ruim 10  hectare voormalige landbouwgrond aan de Steeuwichtweg te Uden. Daar kwam later nog een perceel bij. Deze percelen liggen in het Annabos, een van de mooiste wijstgebieden van Europa.

Wijst is ijzerrijk grondwater dat omhoog komt als gevolg van de Peelrandbreuk. Het Annabos is een van de weinige plekken waar dit verschijnsel nog aan de oppervlakte komt en niet is weggeploegd of gedraineerd. De provincie streeft hier, in samenwerking met het waterschap, naar behoud en ontwikkeling van de bestaande natte natuur.

Voedselrijk
Met financiële steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant ontwikkelen zich aan de Steeuwichtweg natte schraalgraslanden. Als eerste heeft Ketelwald 30 tot 50 centimeter van de voedselrijke bouwvoor laten verwijderen.. Dat was nodig om de bodem weer geschikt te maken voor de ontwikkeling van hoogwaardige natuur. Daarna is maaisel opgebracht van nat schraalgrasland.

Schraalgrasland
In de loop van 2018 kocht Ketelwald nog een extra perceel in de directe omgeving aan, waardoor het totaal op ruim 11,5 ha komt. Ook dit perceel is ingericht als nat schraalgrasland. Het is de bedoeling dat hier opnieuw blauwgrasland tot ontwikkeling komt, een vegetatietype dat na de ruilverkaveling van 1975 verdween. Het behoort tot de rijkste graslanden van Nederland.

Dotterbloem
Daarnaast is het Annabos is bekend om de dotterbloem. Die groeien op plekken waar in de winter ijzerrijk grondwater uittreedt, vooral langs beekjes. Ketelwald wil met de herinrichting van de gronden in het Annabos er voor zorgen dat ook de dotterbloemgraslanden daar op termijn weer beter tot ontwikkeling komen.

Bron: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl