Geplaatst op: 8 december 2016

Nieuwe ruiter- en menroute

Begin januari start IBN met de aanleg van nieuwe ruiter- en menroutes in De Maashorst. De routes zijn in nauw overleg met ruiters en menners, verenigd in Maashorst Open tot stand gekomen.

In het Inrichtings- en Beheerplan De Maashorst( IBeP) is een aantal uitgangspunten opgenomen ten aanzien van recreatief gebruik van De Maashorst. Deze uitgangspunten scheiden de verschillende recreatievormen waardoor de veiligheid voor de recreanten geborgd wordt. Ook het behoud van de natuur is hiermee gebaat. Zo mag er in De Maashorst overal vrij gewandeld worden. Fietsers en ruiters zijn welkom op de aangewezen paden.  Deze paden liggen zoveel mogelijk buiten het begrazingsgebied, maar een aantal doorsteken maakt het mogelijk om het begrazingsgebied te doorkruisen.

Maashorst Open

Bij het opstellen van het integraal Beheer- en Inrichtingsplan (IBeP), heeft een groot aantal ruiters en menners zich verenigt in Maashorst Open. Sindsdien behartigt deze organisatie de belangen van de ruiters en menners en maakt zich hard voor voldoende en goede routes in De Maashorst.

Stichting Maashorst in Uitvoering en Maashorst Open zijn samen om de tafel gegaan om te komen tot een nieuwe routestructuur voor ruiters en menners. Dit proces heeft 2 jaar geduurd, maar is heel constructief geweest.

Aanleg nieuwe ruiter- en menroute

Dit heeft geleid tot een nieuwe ruiter- en menroute met doorsteken door het begrazingsgebied. Hiervoor worden deze maand de nieuwe menpoorten geplaatst. Bij de keuze voor de poorten is tevens rekening gehouden met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Maashorst Open heeft de voorgestelde routes samen met de beheerder ter plekke bekeken en getest. Indien ruiters en menners na de aanleg toch nog knelpunten tegenkomen, dan zijn er korte lijntjes met Stichting Maashorst in uitvoering en wordt er naar een oplossing gezocht.  In januari wordt gestart met de aanleg van de route. Alle oude bewegwijzering wordt dan meteen verwijderd.

Toekomst

Stichting Maashorst in Uitvoering vindt het belangrijk dat gebruikers mee bepalen hoe het beheer en onderhoud moet gebeuren. Daarom blijft Maashorst Open een belangrijke rol spelen bij het beheer en onderhoud van de routes. Zogenaamde routeambassadeurs gaan de routes in de gaten houden. Zo kan Maashorst Open bepalen waar het beheer en onderhoud noodzakelijk is.

In maart 2017 is een groot deel van de route gereed en dat willen we samen vieren met een ruiter- en mennerfestijn, zodat iedereen kan zien, hoe mooi de route is geworden.