Geplaatst op: 27 februari 2021

Nieuwe aanplant draagt bij aan bosherstel Maashorst

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof die neerslaat uit de lucht. Deze stikstofuitstoot wordt met name veroorzaakt door industrie, verkeer en de agrarische sector. De gevolgen zijn groot. Bodem, grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen sneller uit de bodem. Bomen en planten hebben het daardoor moeilijk of verdwijnen, en de voortplantings- en voedselmogelijkheden voor dieren nemen af. Om de problematiek aan te pakken en het platteland te innoveren en verduurzamen, is het EU-plattelandsontwikkelings-programma (POP) opgesteld.

Een Europees programma, gericht op het herstellen van de biodiversiteit en het verhogen van de weerbaarheid van bos en natuur. Momenteel wordt de laatste fase van de bosaanplant van het POP3-project inde Maashorst afgerond. Bij de aanplant worden zogenaamde ‘rijk-strooiselsoorten’ gebruikt. Opnieuw een belangrijke stap in het bosherstel in dit gebied.

Bosherstel begint bij de bodem
De aanplant is onderdeel van een integraal pakket herstelmaatregelen dat Bosgroep Zuid Nederland in het gebied realiseert. De bomen en struiken met rijk strooisel hebben een belangrijke rol bij het bosherstel. Met hun bladeren helpen ze de bosbodem weer voedzaam en gezond te maken en de mineralenbalans te herstellen. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd en weerbaar bos met kansen voor de biodiversiteit. Er zijn meerdere rijk-strooiselsoorten geselecteerd, waaronder hazelaar, linde, veldesdoorn en haagbeuk. Verder staan er in de Slabroekse Bergen hydrologische maatregelen gepland. Door hier een aantal greppels en sloten binnen de bossen te dempen of op meerdere plaatsen af te dammen, is het mogelijk om water langer vast te houden en goed in de bodem te laten trekken. Dit draagt bij aan een betere stikstofkringloop, waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstofgas.

Zo min mogelijk verstoring in het gebied
De aanplant van de nieuwe boompjes en struiken gebeurt vooral onder het bestaande bomenscherm. Om te kunnen planten maakt men de plantplekken eerst vrij met een bosmaaier of kettingzaag. Binnen het begrazingsgebied wordt geplant in de beschutting van liggende kronen en braamstruwelen. Voor het uitvoeren van de hydrologische maatregelen is een kraan in het gebied aanwezig die de werkzaamheden zo voorzichtig mogelijk uitvoert. Zo streeft men naar zo min mogelijk verstoring in het gebied. De werkzaamheden zijn in de afrondende fase.

POP3: bouwen aan herstel, kwaliteit en biodiversiteit
POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. Op bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland vindt u alle informatie over dit POP3 project. Hier kunt u ook terecht met vragen.

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Europa investeert in zijn platteland”
Bouwen aan herstel, kwaliteit en biodiversiteit

 

huidig bosbeeld

gewenst bosbeeld