Geplaatst op: 9 november 2015

Minder vlinders en vogels

Ondanks de positieve bevindingen moet toch ook gewezen worden op de achteruitgang van de dagvlinders en de lage stand van de weide- en heidevogels. Op de monitoringroutes in Herperduin en Maashorst werden slechts 10 algemene soorten dagvlinders geteld. Bij de quickscan van de Natuurbegraafplaats werden door de HAS-studenten maar vijf soorten gevonden. Het achterwege laten van het maaien van bermen in de Maashorst in de zomer zou al een verbetering betekenen. Nog beter is het wanneer een aantal bermen geplagd wordt en met kruidenmengsel ingezaaid wordt. Voor natuurbeheerders en Maashorstboeren is het aanleggen van kruidenrijke akkerranden en graanakkers het beste middel om iets te doen niet alleen voor dagvlinders, maar ook voor honigbijen, solitaire bijen en loopkevers en in de winter voor vogels.