Geplaatst op: 6 november 2017

Landbouwpercelen worden natuur en begrazing wordt uitgebreid

ARK Natuurontwikkeling gaat op verschillende plekken in natuurgebied De Maashorst
voormalige landbouwpercelen omvormen naar natuur en tegelijkertijd de begrazing met
Exmoorpony’s en taurossen uitbreiden in de kern.

Landbouw naar natuur

Op verschillende plekken (kaart 1) worden voormalige weitjes en akkerpercelen de
komende periode veranderd in natuur. Dat doet ARK door bloeiende en vruchtdragende
bomen te planten, zoals zomereik, veldiep, winterlinde en wilde appel. Ook worden
struiken geplant, bijvoorbeeld meidoorn, hazelaar en lijsterbes. Oude rasters worden
opgeruimd. Op sommige plekken laat ARK greppels dempen zodat het watersysteem zich
kan herstellen. De verdroging van de Maashorst wordt daardoor verminderd. Zo
veranderen deze percelen in gevarieerde natuur. Insecten, vogels en zoogdieren kunnen
meer voedsel vinden en ook meer nest- en schuilplekken.
Er blijven ook plekken open om de afwisseling tussen bos en veld te behouden. Enkele
percelen worden ingericht als natuurakker. Op zo’n akker is ruimte voor akkerkruiden en er
worden geen bestrijdingsmiddelen en mest gebruikt. Van de zaden van akkerkruiden
profiteren vogelsoorten als geelgors en kneu. Door de aanleg van hagen in de buurt van
Slabroek wordt aangesloten bij het kleinschalige cultuurlandschap daar. Deze hagen
verbinden de verschillende houtwallen en bosgebieden weer met elkaar. Op kaarten van
omstreeks 1950 zijn deze hagen nog te zien. Ook hiervan profiteren weer de nodige vogelen
insectensoorten.

Het gaat om 42 hectaren in totaal. In het kader van het project “Realisatie natuurkern
Maashorst” heeft ARK de opdracht van de provincie Noord-Brabant en de
Maashorstgemeenten (Oss, Landerd, Uden en Bernheze) om landbouwpercelen in
natuurgebied de Maashorst te kopen en in te richten als natuur. Zo wordt De Maashorst een
meer aaneengesloten natuurgebied, waar de dieren, bomen, planten en recreanten van
profiteren.

Uitbreiding begrazing

Nu de Maashorstgemeenten een besluit hebben genomen over de verdere uitvoering van
het Inrichtings- en Beheerplan De Maashorst 2015-2019, gaat ARK door met het
herinrichten van de begrazingsgebieden en het uitbreiden van de begrazing in de
natuurkern (zie kaart 2). Aan het begrazingsgebied voor de wisenten wordt conform de
besluiten niks veranderd.
Als eerste wordt het begrazingsgebied Brobbelbies verder aangepakt. Uitbreiding vindt
plaats richting Karlingerweg, Uden. Ook worden enkele voormalige landbouwpercelen bij
het begrazingsgebied getrokken. Het begrazingsgebied Zevenhuizerweg wordt in orde
gemaakt voor enkele taurossen.
In een later stadium zijn de Slabroekse Bergen en Kanonsberg/Munse Heide aan de beurt en
de koppeling van beide gebieden met Brobbelbies. In begrazingsgebied de
Kanonsberg/Munse Heide zijn recent exmoormerries uitgezet en binnenkort volgen daar
ook taurossen.
ARK verwacht niet dat de werkzaamheden veel overlast zullen geven voor de recreanten in
De Maashorst. Waar nodig worden borden opgehangen met informatie.