Wat doen we in de Maashorst om de veiligheid te borgen?

In de natuurkern van de Maashorst heeft de natuur het voor het zeggen en zijn bezoekers te gast. Grote grazers houden het landschap open en spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit. Wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zijn wilde dieren. Dat betekent dat bezoekers zich bij het betreden van het begrazingsgebied aan bepaalde regels moeten houden voor hun eigen veiligheid en die van de dieren. Een afstand houden van minimaal 50 meter is het allerbelangrijkste. Ook als een dier of kudde op het pad staat. Omlopen, terugrijden of een ander pad kiezen is wat je moet doen.

Veilig recreëren in een natuurgebied vraagt dus iets van alle partijen. Helemaal garanderen dat er niets gebeurt kan niet. Niet in huis, niet in de speeltuin, niet in het verkeer, en ook niet in de natuur, maar veiligheid staat wel altijd voorop.

Doorlopende veiligheidsmaatregelen

We werken in de Maashorst doorlopend aan het verbeteren van de veiligheid en het aantrekkelijk houden van het gebied voor bezoekers. Dat doen we op de volgende manier;

 • We selecteren en monitoren de dieren op publieksvriendelijkheid.
 • Met bebording, artikelen, folders en een animatiefilm informeren we onze bezoekers over de leefwijze en het gedrag van de grote grazers en de gedragsregels die gelden in een natuurgebied waar de natuur het voor het zeggen heeft.
 • We verwijderen de begroeiing op plekken waar het zicht slecht is.
 • We verbreden de bermen bij fietspaden, zodat de grazers niet te dicht bij het fietspad grazen.
 • We zetten Maashorstrangers in voor extra kuddecontroles met het oog op de geboorte van kalfjes. In de kalverperiode wordt het publiek extra geattendeerd op het feit dat er jonge dieren zijn en dat voorzichtigheid geboden is.
 • We houden publieksacties in het veld over het belang van honden aan de lijn en zetten in op handhaving.
 • Op plekken waar interactie tussen grazers en bezoekers tot problemen leiden nemen we direct maatregelen. Soms leidt dat er toe dat een deel (tijdelijk) uit de begrazing wordt gehaald.

Extra maatregelen korte termijn

Ark Natuurontwikkeling  heeft een veiligheidsrapport opgesteld in afstemming met de natuurorganisaties en de beheerders van de Maashorst en de Gebruikersraad. Vervolgens heeft Natuurmonumenten, als expert op het gebied van grote grazers in combinatie met recreatie, hierop een second opinion gegeven. De volgende maatregelen uit het rapport zijn inmiddels doorgevoerd of we gaan er op korte termijn mee aan de slag;

 • Het realiseren van extra omheinde rustplekken voor bezoekers op plekken binnen het begrazingsgebied
 • Het verwijderen van een uitkijkbult aan de Udensedreef die bedoeld was voor bezoekers, maar ook door taurossen druk ‘bezocht’ werd.
 • Entrees naar het begrazingsgebied explicieter maken door de bestaande informatievoorziening bij elke toegang beter zichtbaar en bereikbaar te maken.
 • Het verplaatsen van het raster over een lengte van 150 meter op de grens van het beekdal van Slabroek en het stuifduin, zodat taurossen en wandelaars meer ruimte hebben om uit te wijken.

 Extra maatregelen lange termijn

De volgende aanbevelingen uit het veiligheidsrapport van ARK worden nader uitgewerkt en uitgevoerd:

 • Met eigenaren van particuliere bospercelen bespreken of deze percelen bij het begrazingsgebied kunnen worden betrokken, zodat de dieren zich meer door het bos kunnen verplaatsen en minder vaak noodgedwongen het fietspad gebruiken.
 • Faciliteren van recreatieve voorzieningen voor mensen met een beperking of handicap buiten het begrazingsgebied en in de recreatieve schil.

 Nader te onderzoeken

Voorgestelde maatregelen die wat lastiger te realiseren zijn of waarvan niet direct duidelijk is wat de consequenties zijn, worden nader onderzocht en besproken met de Adviesraad. Denk hierbij aan het realiseren van omleidingsroutes zodat de favoriete eetplekken van de grazers zich niet bevinden in de buurt van recreatieve routes. Ook maatregelen zoals het uitrasteren van (delen van) fietspaden als oversteekplaats voor de grazers moet nader worden onderzocht.

Vervolgstappen

De jaarlijkse monitoring in het kader van het Inrichtings- en beheerplan (IBeP) en de maatregelen die getroffen worden om de veiligheid te optimaliseren zijn een tussenstap op weg naar en dienden als input voor een evaluatie van de grote grazers en het begrazingsgebied in 2020. De uitkomst van de evaluatie leidt vervolgens tot de actualisatie van het IBeP in 2021.