Het Oergebied nog meer OER maken – de werkzaamheden

De bossen in de Maashorst krijgen steeds meer het karakter van een oerbos. Geleidelijk wordt het bos omgevormd naar een natuurlijker en gevarieerder bos. Om dat te realiseren zijn er verschillende werkzaamheden nodig. Wat er is ondernomen lees je hier:

Zorgen voor meer variatie in het bos

Om de gewenste variatie te krijgen, blijven bestaande waardevolle oude en aftakelende bomen behouden. Ook zijn er boom- en struiksoorten geplant die horen bij het natuurlijkere bos, maar die hier nu nog ontbreken. Maatregelen in het beheer, zorgen dat de structuur van het bos verbetert. Dit door bomen weg te halen of om te duwen om zo open plekken te maken. Zo krijgen met name de inheemse loofbomen en struiken die hier van nature groeien, meer kansen.

Dit zorgt voor de gewenste verschillen in het (oer)bos; open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Deze afwisseling maakt het bos aantrekkelijker, niet alleen voor de mens, maar zeker ook voor vele planten- en diersoorten.

 

(Oer)Oude en aftakelende bomen zijn belangrijk

In natuurlijke bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met de aanwezigheid van oude, aftakelende en dode bomen. Dit is wat we in het Oergebied willen bereiken. Vooral dikke, oude bomen zijn daarbij belangrijk. Hierin zitten vaak holtes, nesten en voedsel voor vogels. Dankzij de grove schors zijn ze bovendien een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens. We zorgen dan ook voor het creëren van een natuurnetwerk door het aanwijzen van Oude, Aftakelende en Dode bomen. Dit noemen we het ‘OAD-netwerk’. Omdat er nu nog weinig dikke dode bomen in het bos staan, zijn ook aanvullende bomen ‘ringen’. Dat houdt in dat er een inkeping in de bast is gemaakt, waardoor de boom uiteindelijk dood zal gaan. Zo is het mogelijk om het aandeel ‘dood hout’ sneller te vergroten.

 

Voorzichtig bomen en struiken planten

Bij het planten van bomen en struiken gaat het om soorten die nu niet in het bos voorkomen, maar die daar wel thuishoren. Deze soorten komen echter niet vanzelf, of dit duurt heel lang. De aanplant van deze soorten gebeurt met steun van de provincie Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) binnen het programma POP3.

Het planten is geen gemakkelijke klus, want dat gebeurt met de hand en soms op heel specifieke plekken in het bos, aangezien men buiten én binnen het begrazingsgebied plant. Zo kan het zijn dat een jong boompje verstopt wordt onder braamstruwelen of meidoornstruiken of onder de boomkronen van omgevallen bomen. Deze plekken beschermen de boompjes op een natuurlijke manier tegen de grazers in het gebied. Zo komen ongeveer 20 verschillende soorten bomen en struiken bij. Denk bijvoorbeeld aan de boomsoorten als de zoete kers, de haagbeuk, en de winterlinde. Bij de struiksoorten gaat het om de sleedoorn, hazelaar, hondsroos en de wilde appel.

 

Maatregelen voor jong en oud

In een natuurlijk bos komen bomen van verschillende leeftijden naast elkaar voor. Ook zijn er verschillen tussen open en dichte delen. Om deze ontwikkeling te versnellen,zijn er kleine en grotere open plekken, zodat jonge bomen en struiken alle kansen krijgen zich hier te vestigen.

 

Water vasthouden 

Om de verdroging te verminderen, zijn een aantal slootjes gedempt of verondiept. Hierdoor blijft het water langer beschikbaar voor het gebied en versterkt dit de verschillen tussen de droge en natte gebieden.  Dit is gebeurt bij het Groot Ganzenven in Herperduin en de laagten in het bos ten noordoosten hiervan. Hiervoor heeft een aannemer eerst werkruimte gemaakt door enkele bomen en opslag om te duwen. Daarna zijn er delen van de greppels gedicht met hetzelfde zand dat in het verleden bij het graven op de kant is gelegd.

 

Heideherstelmaatregelen

In het heideterrein van Hooge Vorssel zijn heideherstelmaatregelen uitgevoerd. Het ging om het verwijderen van opslag en het kleinschalig maaien, chopperen en plaggen van de heide. Het afvoeren van het organisch materiaal dringt de negatieve effecten van stikstofdepositie terug.

 

Waar gaan we aan de slag?

De werkzaamheden vinden gedurdende het jaar plaats op verschillende plekken in de Maashorst. Daar waar de maatregelen worden uitgevoerd, wordt altijd nadere informatie in het terrein opgehangen.

Wie voert de werkzaamheden uit?

De opdrachtgever van de werkzaamheden zijn de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Deze werken samen in de Stichting Maashorst in Uitvoering. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de werkzaamheden. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden en de Europese subsidieregeling POP3.

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland”