Inrichten Natuur

De Maashorst wil in 2020 het grootst aaneengesloten natuurgebied van Brabant zijn.

Om dit te bereiken moest een deel van de Maashorst nog ingericht worden als natuur. In 2015 hebben de 4 Maashorst gemeenten, Staatsbosbeheer, Stichting natuurverenigingen Maashorst, Bosgroep Zuid en ARK Natuurontwikkeling het Inrichting en beheerplan Maashorst (IBeP)opgesteld.

Het IBeP is een uitwerking van het Natuurplan 2009 en Meerjarenplan 2015/19 van het Maashorstmanifest. Het plan geeft tot en met 2019 de kaders weer voor een gezamenlijke inrichting en beheer van De Maashorst.

De vijf terreineigenaren hebben op hun eigen wijze invulling gegeven aan het natuurbeleidsplan van 2009. Door het inrichting en beheerplan bestaat er nu één uitgewerkte visie die de samenhang weergeeft tussen  natuur, recreatie en landbouw bij de invulling van het landelijk natuurnetwerk. De betrokken partijen voeren dit plan samen uit met hetzelfde einddoel voor ogen. Alle verworven gronden in het gebied zullen ook volgens dit plan worden ingericht.

Voor de natuurontwikkeling verlegt het IBeP de focus van inrichting en beheer naar het op gang brengen van natuurlijke processen. Daarvoor zetten we een aantal instrumenten in:

●     bosontwikkeling,
●     herstel van het watersysteem,
●     ontsnippering,
●     begrazing,
●     faunabeheer.

 

Meer weten over het IBeP, kijk dan bij ‘Ambities en plannen‘.

Bosontwikkeling

De afgelopen jaren is in de Maashorst al gestart met bosomvorming. In 2019 zal de...

Herstel watersysteem

zal het natter worden en ontstaat er een grotere biodiversiteit en zal ook de wijst zich...

Ontsnippering

Ontsnippering betekent dat barrières tussen natuurgebieden overbrugd worden. Dit kan door de...

Aanleg parkeerplaatsen voor bezoekers Bedaf

Gemeente Uden gaat extra parkeerruimte realiseren langs de Schansweg, schuin tegenover Camping...

Bebording aanpassen en updaten

Op verschillende plekken in het gebied komt de Oer-huisstijl van de Maashorst op de borden. Zo...

Het Oergebied nog meer OER maken – de werkzaamheden

De bossen in de Maashorst krijgen steeds meer het karakter van een oerbos. Geleidelijk wordt...

Parkeren en struinen maar – wandelpanelen geplaatst

Op de parkeerplekken en bepaalde recreatiebedrijven die als startpunt dienen om De Maashorst...

Werkzaamheden winter 2019 – 2020 Herstel kwaliteit bodem

In de winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, met als doel de natuur (nog)...