Geplaatst op: 15 mei 2020

Evaluatie begrazingsbeheer natuurgebied De Maashorst

Het begrazingsgebied van De Maashorst wordt beheerd volgens het principe procesnatuur met inzet van grote grazers. Dit jaar wordt het begrazingsbeheer in De Maashorst geëvalueerd. De evaluatie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met interne deskundigen (beheerders, Bosgroep, natuurorganisaties en Ark) en de Adviesraad. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is een belevingsonderzoek naar ervaringen van uiteenlopende gebruikers van het gebied.

In de evaluatie worden de effecten van de begrazing met grote grazers onderzocht op de ecologie van het gebied en op de beleving en ervaring van recreanten en bezoekers van de Maashorst.

Doelstellingen evaluatie

De evaluatie maakt inzichtelijk of de beoogde ecologische doelstellingen door de inzet van de grote grazers behaald worden. Met de uitkomsten van de evaluatie kan het begrazingsbeheer zonodig worden bijgesteld om meer of andere effecten te behalen.

De afgelopen jaren waren er enkele voorvallen met grote grazers en recreanten waaruit een discussie is ontstaan rondom het gevoel van veiligheid en toegankelijkheid van het gebied voor de bezoekers. De beleving en ervaringen van het gevoel van veiligheid worden daarom ook onderzocht. 

Onafhankelijk belevingsonderzoek

Het onderzoek naar de beleving en ervaringen van bezoekers en recreanten met grote grazers wordt in samenwerking met een onafhankelijk bureau (Arcadis) uitgevoerd. Dit bureau heeft geen belang bij de uitkomsten van de evaluatie. Team De Maashorst voorkomt daarmee dat gemeten wordt volgens de eigen maatstaf en streeft daarmee naar draagvlak voor de opzet van het onderzoek en de uitkomsten daarvan.

Beoogde resultaat

Met de evaluatie beogen we te komen tot een geïntegreerde set van aanbevelingen/ bijstellingen waarbij alle ecologische en veiligheidsaspecten zijn meegewogen. Met uitvoering van de aanbevelingen wordt de procesnatuur van De Maashorst steeds waardevoller en kan men er veilig van genieten.