Geplaatst op: 22 augustus 2017

Consultatieronde inrichting- en beheerplan De Maashorst afgerond

De colleges van de vier Maashorstgemeenten hebben ingestemd met de plannen van het Bestuurlijk Regieteam De Maashorst (BRT) voor het inrichten en beheren van De Maashorst. Deze voorstellen zijn het resultaat van de tussenevaluatie over het inrichting- en beheerplan (IBeP) en een consultatieronde onder De Raad van Advies, de Gebruikersraad, de besturen van Staatsbosbeheer, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. Wethouder Rein van Moorselaar, voorzitter van het BRT: “We zijn verheugd dat alle direct betrokken partijen meegedacht hebben over de voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat we de raden, mede door het aandeel van alle betrokkenen, een optimaal en gedragen voorstel kunnen voorleggen.” De raden besluiten in september/oktober over de voorstellen.

Tussenevaluatie

In mei hebben we een onafhankelijk adviesbureau gevraagd het IBeP te evalueren. Dit heeft geresulteerd in een rapport met uitkomsten en aanbevelingen. We hebben op basis van dit rapport voorstellen gedaan voor het inrichten en het beheren van De Maashorst. Het gaat dan in het bijzonder om de recreatieve toegankelijkheid van De Maashorst en de wisenten. Uitgangspunten in onze voorstellen zijn; behoud van de integrale ambitie, benutten van de energie en betrokkenheid van de omgeving, optimaliseren regie en integraal management en continue aandacht voor communicatie en participatie.

Consultatie direct betrokkenen

Het BRT heeft de voorstellen ter consultatie voorgelegd aan alle direct betrokken partijen. En in mei hebben een aantal raadscommissies opiniërend over de voorstellen gesproken. Wethouder Rein van Moorselaar, voorzitter van het BRT: “De Maashorst en het beheer- en inrichtingsplan roepen soms discussie op. Dat is goed, want het toont de betrokkenheid van mensen bij het gebied. En het is de essentie van draagvlak voor de natuur; dat mensen dicht bij de ontwikkelingen in het gebied staan. De ambities voor De Maashorst hebben betrekking op de ontwikkeling van de natuur, alsmede ontwikkeling van recreatie en het versterken van de economie. We zijn het erover eens dat deze drie in balans moeten zijn. En daarvoor is continue afstemming met elkaar nodig.”

Proef wisenten

Uitgangspunt van de proef met de wisenten is dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Over de termijn van de proef verschillen partijen van mening. We constateren echter dat er behoefte is aan duidelijkheid en structuur. Daarom stellen we voor het huidige (verkleinde) wengebied de komende drie jaar in te zetten als begrazingsgebied voor de wisent. Daarna bekijken we, in overleg met betrokken partijen, of we het gebied al dan niet gefaseerd uitbreiden.

Vervolg proces

Na vaststelling van onze voorstellen door de raden, gaan wij door met de uitvoering van het IBeP, met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit de consultatieronde. Ook bereiden wij een aantal nieuwe voorstellen voor, te weten;

  • Ontwikkeling één centraal loket; door het opstellen van een uniform evenementenkalender en het aanpassen van de APV’s wat betreft De Maashorst.
  • Aanpassen huidige besturingsmodel; hierbij bekijken we ook nadrukkelijk de rollen van de Raad van Advies en Gebruikersraad.
  • Organiseren meerjarig financieel commitment; voorstel en uitvoering vinden plaats in 2018.

Gezamenlijke ambitie

Onze gezamenlijke ambitie voor De Maasthorst bindt de partijen in De Maashorst. Het realiseren van een groot aaneengesloten natuurgebied waar natuurlijke processen de ontwikkeling bepalen en dat ontsloten is voor recreatie. Daarbij is het van belang dat de economische en sociale structuur in de omliggende schil versterkt wordt door de verbinding van natuur, landschap, voedsel en gezondheid. Al vele jaren hebben we door de samenwerking van honderden vrijwilligers, ondernemers, organisaties, gemeenten, provincie en waterschap veel voor elkaar gekregen. Partijen hebben samen vastgesteld dat we op de goede weg zijn om de ambitie te realiseren. Om alle ambities voor De Maashorst waar te kunnen maken, is het nu belangrijk dat alle partijen aangesloten blijven en dat we het sámen doen.