Wanneer:

De bomen in Udenoord krijgen een kleur

In de gemeentebossen in Udenoord en Naat Piek staan dit najaar enkele boswerkzaamheden gepland. Denk daarbij aan het kappen, omduwen, vrijstellen en ‘ringen’ van bomen. De voorbereiding start dit voorjaar. In dit bericht leggen de Bosgroep Zuid-Nederland en gemeente Uden uit:

  • wat deze werkzaamheden inhouden;
  • waarom dit wordt gedaan;
  • wanneer dit gebeurt en door wie.

Alle werkzaamheden hebben hetzelfde doel; bijdragen aan een gezonder, afwisselender en structuurrijk bos en worden uitgevoerd in het kader van de natuurontwikkelingen binnen de Maashorst.

 

Gemeente Uden stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos

Wat we voor ogen hebben is gevarieerde bossen met meer afwisseling en hogere natuurwaarden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we samen met beheerder Bosgroep Zuid Nederland een bosbeheerbeleid gericht op het realiseren van een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarbij maakt beheerder Bosgroep Zuid Nederland zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos, die ze met de geplande werkzaamheden extra stimuleren of een handje helpen.

Voorbeeld van gemarkeerde bomen met oranje stippen

Voorbeeld van gewenst bos

Eerst krijgen sommige bomen een kleurmarkering op de stam: blessen

Dit voorjaar krijgen de bomen waar later dit jaar iets mee moet gebeuren een gekleurde markering op de stam. Dat noemen we ‘blessen’. De kleur of plaats van de markering vertelt precies wat de bedoeling is:

  • Oranje = bomen die men moet gaan kappen
  • Groen = bomen die zijn aangewezen voor het netwerk van Oude, Aftakelende en Dode bomen (OAD). Deze bomen worden nooit meer gekapt.
  • Oranje ‘R’ onderop de stam = bomen die we gaan ‘ringen’ (lees verderop wat dit inhoudt).

 

De selectie van de bomen gebeurt weloverwogen, waarbij we kijken naar de individuele bomen en de beoogde bosontwikkeling.

 

Ruimte realiseren door ‘dunnen’

Een van de werkzaamheden is ‘dunnen’. Daarbij haalt men enkele bomen weg om ruimte te maken voor andere bomen. Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen te kappen. Zo kunnen de mooiste en beste bomen op een goede manier uitgroeien. Het kappen van deze bomen staat op de planning voor het najaar en de winter van 2018.

 

Structuurverschillen in het bos
Door de dunning vergroten we ook de structuurverschillen in het bos. Denk hierbij aan verschillen tussen open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Deze afwisseling maakt het bos aantrekkelijker voor vele planten- en diersoorten maar natuurlijk ook voor de recreanten die het bos graag bezoeken.

 

Ruimte voor oud bos, oude bomen en dood hout

We wijzen ook bomen aan die nooit meer worden gekapt en dus kunnen uitgroeien tot oude bomen. Deze bomen zullen uiteindelijk op natuurlijke wijze afsterven. Afstervende en dode bomen zijn bijzonder waardevol voor veel planten en dieren, waaronder insecten, paddenstoelen, mossen, korstmossen en vogels zoals spechten. Deze bomen maken onderdeel uit van het zogenaamde netwerk van Oude, Aftakelende en Dode bomen (OAD) in de Maashorst.

 

Het ‘ringen’ van bomen om meer dood hout te krijgen
Om op korte termijn het aandeel dood hout in de bossen al te verhogen, wijzen we ook enkele bomen aan om te ‘ringen’. Hierbij zagen we de bast aan de onderzijde van de stam door zodat de boom afsterft. Op die manier krijgen we ‘staande, dode bomen’ in het bos die versneld waardevol zijn voor de hierboven genoemde soorten. Niet alleen als voedselbron, maar ook als nestgelegenheid. Daarom zeggen we niet voor niks: dood hout leeft.

 

Bomen omduwen
Binnen het begrazingsgebied gaan we komende winter ook enkele bomen omduwen. Zo ook in de bossen in Udenoord. Hierdoor ontstaan open delen in het bos. De omgeduwde bomen zullen uiteindelijk afsterven en dragen zo bij aan de natuurwaarde in de bossen. De wortelkluit van de bomen zorgt bovendien voor extra variatie.

 

Veiligheid voorop
Bij het uitkiezen van de bomen die een functie krijgen als ‘dood hout’, staat de veiligheid van de bezoekers van het bos altijd voorop. Zo wijst men bomen om te ringen nooit direct langs de paden aan. Het omduwen van bomen gebeurt alleen binnen het raster en het begrazingsgebied.

 

Heeft u nog vragen?

Mocht u echter na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met beheerder Huub van Boxmeer, 0651833681

huub.van.boxmeer@uden.nl